Ask us - button
Request for quote

Begrippenlijst

A

Absolute pressure / Absoluutdruk
Druk in verhouding tot het absolute vacuum.

Actual flow / Actuele doorstroming
Doorstroming aangegeven in eenheid van hoeveelheid per tijdseenheid. Dit in tegenstelling tot percentuele doorstroming.

"As found" calibration
Kalibratie van een instrument voordat eventuele aanpassingen aan het instrument zijn gemaakt.

"As left" calibration
Het instrument is aangepast en de kalibratie is uitgevoerd met deze aanpassingen.

B

Back pressure control
Regeling van de druk aan de uitgangszijde van de drukregelaar.

Bypass
Bij een indirecte thermische mass flow meter/controller wordt het gas in een constante verhouding verdeeld over een hoofdkanaal en het sensorkanaal. Door een perfecte 'flowsplit' geeft de sensor over het gehele bereik een juiste meetwaarde aan van de totale doorstroming door het instrument.

C

CVD
Chemical vapor deposition. Chemisch proces waarbij een gasflow zorgt voor de afzetting van een dunne laag op een substraat (onderlaag).

CEM
Controlled Evaporator Mixer. Bronkhorst dampdoseer-systeem, bestaande uit een vloeistofmeter met regelventiel, een draaggas-regelaar en een mengkamer met temperatuurregeling.

Coriolis principe
Meetprincipe waarbij direct massadebiet gemeten kan worden, gebaseerd op het Coriolis effect. Hierbij wordt een buis waarin zich het medium (gas/vloeistof) bevindt in trilling gebracht. De Corioliskracht van het bewegende medium zorgt er voor dat de trilling in het ingaande deel achter zal blijven op die van het uitgaande deel. Het tijdsverschil tussen de trillingen is rechtevenredig met de massadoorstroming.

D

Differential pressure (ΔP)
Drukverschil tussen twee locaties in een systeem, bijvoorbeeld tussen de ingang en uitgang van een meetinstrument of regelventiel, of de verschildruk tussen twee leidingen of vaten.

E

EPT
Electronic Pressure Transducer ofwel Electronische Drukmeter.

EPC
Electronic Pressure Controller ofwel Electronische Drukregelaar.

F

Forward pressure control
Regeling van de druk aan de voorzijde van de drukregelaar.

G

Gauge pressure
Overdruk ten opzichte van de atmosferische druk (luchtdruk aan buitenzijde van het instrument).

H

I

IP40
Beschermingsklasse. Aanrakingsveilig, beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm, maar geen bescherming tegen vocht.

IP65
Beschermingsklasse. Stofdicht, beschermd tegen waterstralen (spuitwaterdicht).

J

K

L

Laminar Flow Element
Stromingsweerstand in het hoofdkanaal van een thermische flow meter/regelaar die door het creeren van een drukverschil zorgt voor een proportionele deelstroom door het sensorkanaal, parallel aan het hoodkanaal.

M

Manifold
Basisblok voor gas- of vloeistofdoorvoer waarop functionele elementen (zoals meters, ventielen, mengkamers, filters) kunnen worden gemonteerd of waarin deze (deels) zijn geintegreerd.

Massa
hoeveelheid materie uitgedrukt in (kilo)gram.Mass Flow Controller ofwel massadoorstroomregelaar of massadebietregelaar. Combinatie van doorstroommeter met regelventiel waarmee de massastroom van een gas of vloeistof kan worden geregeld.

MFC
M
ass Flow Controller. Combinatie van een Mass Flow Meter met een regelventiel voor het regelen van gas- of vloeistof-massastroom.

MFM
Mass Flow Meter ofwel massadoorstroommeter of massadebietmeter. Doorstroommeter of debietmeter waarmee de massa-doorstroming van een gas of vloeistof kan worden gemeten.

MTBF
M
ean Time Between Failures. Methode om de betrouwbaarheid (gemiddelde tijd tussen falen) te vergelijken.

N

Nauwkeurigheid
Percentuele afwijking van de exacte waarde, aangegeven in %FS (Full Scale, dwz ten opzichte van de eindwaarde of volle schaal) en/of in %Rd (Reading of Measured Value, dwz ten opzichte van de gemeten waarde).

O

P

Percentual flow / Percentuele doorstroming
Doorstroming aangegeven in procenten van het maxuimum bereik. Dit in tegenstelling tot actuele doorstroming.

Q

R

Rangeability / Turndown
Het percentuele bereik (bijv. 2...100%) of de verhouding maximale:minimale meetwaarde (50:1) waarbinnen de gespecificeerde nauwkeurigheid wordt gehaald.

Repeatability / herhaalbaarheid
Het bereik waarbinnen zich de meetwaarde zal bevinden bij herhaalde meting onder dezelfde condities.

S

Surface Mount / Top-mount
Montage van een instrument vanaf de bovenzijde op een basisplaat (bijv een manifold), zodat de leiding bij inspectie of uitwisseling niet hoeft te worden onderbroken.

T

Thermisch principe
Meetprincipe waarbij doorstromend gas/vloeistof wordt opgewarmd door een verwarmingselement (heater) zodat een tempertuurverschil (ΔT) ontstaat tussen 2 temperatuursensoren. Deze ΔT is evenredig met de massadoorstroming. Bij dit principe is de warmteoverdracht afhankelijk van de dichtheid en specifieke warmte van het medium, zodat het instrument voor dit gas of deze vloeistof gekalibreerd moet worden. De invloed van druk- of temperatuurwijzigingen is gering vergeleken bij volumetrische meting, maar kan voor nauwkeurige meting niet worden verwaarloosd. Conversiefactoren of extra kalibratiecurves kunnen hierbij een oplossing bieden.

Top-mount / Surface Mount
Montage van een instrument vanaf de bovenzijde op een basisplaat (bijv een manifold), zodat de leiding bij inspectie of uitwisseling niet hoeft te worden onderbroken.

U

V

W

X

Y

Z

Zero drift
Drift van het nulpunt. Langzame en meestal niet-periodieke verandering van het nulpunt van een meetinstrument.